Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller mellan Destination Fjällen Sverige AB och gäst som själv eller genom annan träffat avtal med Destination Fjällen Sverige AB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport, aktivitet, mat, biljett, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

DEFINITIONER
Förmedlare: Destination Fjällen Sverige AB nedan kallad DF. Gäst: Den person som på egen hand eller genom annan part ingått avtal med DF. Leverantör: De företag som producerar produkterna och tjänsterna som utgör DF’s utbud. Bokningsstället: Den plats, fysisk eller online där gästens bokning genomfördes. Återförsäljare: Tredje part som tillhandahåller DF’s utbud.

ANSVAR
Ansvarig förmedlare är Destination Fjällen Sverige AB.
Telefon: 020-24 24 25
Hemsida: www.destinationfjallen.se
Org nr: 556895-3540
E-post: [email protected]
Kontor: Sankt Olavs väg 37, 837 52 Åre

BOKNING
Som förmedlare är DF skyldig att se till att:
- Ta emot muntlig eller skriftlig bokning.
- Bekräftelse av genomförd bokning levereras till gästen via e-post. DF ansvar ej för löften som leverantör eller dennes kontaktperson utfärdat till gästen som inte anges i bokningsbekräftelsen.
- Informera om alla väsentliga förändringar som rör gästens bokning via e-post.
För resor med reguljära transportmedel kan särskilda villkor gälla. Bokningsstället är skyldigt att se till att gästen får ta del av dessa vid bokningstillfället, att gästen får nödvändiga färdhandlingar och att gästen informeras om alla väsentliga förändringar som rör gästens bokning. Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att förmedlarens villkor och betalningsrutiner efterföljs av gästen.

RESERVATIONER
Om kostnader för bokningen enligt beställningen ökar till följd av höjda skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed jämförbara omständigheter har DF rätt att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Om DF vill reservera sig för prishöjningar av andra skäl än vad som anges ovan, skall DF vid bokningstillfället tydligt informera om att prisförändringar kan komma att ske. DF skall omgående informera gästen om prisändring uppstår. Det omvända gäller, dvs återbetalning till gäst som svarar mot kostnadsminskning, om kostnaderna sjunker av ovan angivna anledningar.

RESEGARANTI
Enligt Resegarantilagen ska alla företag som marknadsför eller säljer paketresor ställa en resegaranti till Kammarkollegiet. Detta har DF gjort och det innebär att företagets kunder har det skydd och rättigheter som lagen säger när gästen bokar de paket som DF förmedlar.

MINIMIÅLDER
För att boka och ingå avtal med DF måste gästen vara minst 18 år. Vid bokning skall samtliga vara minst 18 år, om inte resan sker i målsmans sällskap. Om ingen högre åldersgräns anges i information om leverantören.

BETALNING
Vid bokning online sker betalning med konto- eller kreditkort. Gästen debiteras omgående en anmälningsavgift om 25 % av bokningens totalbelopp. Slutbetalning sker via betalningslänk senast 30 dagar före ankomst. Vid bokning per telefon sker betalning med konto eller kreditkort via en betalningslänk på bekräftelsen och anmälningsavgiften om 25 % av bokningens totalbelopp debiteras omgående. Slutbetalning sker via betalningslänk senast 30 dagar före ankomst. Om betalningsfristen överskrids har DF rätten att debitera dröjesmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av 8 %. I de fall gästen är juridisk person och eller representerar en större gruppbokning, dvs mer än tio (10) personer, avtalas separata villkor med gästen och i samråd med leverantören.

BOKNINGSAVGIFT
En bokningsavgift på 200 SEK tillkommer vid telefonbokningar.

ÄNDRINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER
Vid ändring av bokning på gästs begäran debiteras en kostnad av 200 SEK per bokning och tillfälle. Ändring i bokning kan ske endast via telefon. Med ändring avses ändring av namn, datum eller produkt. Med produkt avser transport, boende, aktivitet, mat, biljett, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa. Ändringar görs i mån av tillgänglighet. I de fall en ändring ej kan genomföras uppstår ingen ändringskostnad. Väljer gästen att avbeställa bokningen (eller del av bokningen) gäller nedanstående avbeställningskostnader om inget annat är överenskommet.

Avbeställningskostnader enligt nedan.
- 30 dagar eller fler före avtalat ankomstdatum 25 % av bokningens totalpris
- 29-0 dagar före avtalat ankomstdatum 100 % av bokningens totalpris
Avgifter för avbeställningsskydd, ändringar av faktura samt bokningsavgift återbetalas ej. I de fall kunden vid en avbeställning har rätt till återbetalning betalas denna ut av den part som tagit emot betalningen.

Avbeställningsskydd
Kan endast tecknas vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär. Förhinder skall styrkas med intyg från läkare och måste omedelbart meddelas DF. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.

FÖRSÄKRING
Kunden ombesörjer själv att ha fullgott försäkringsskydd under resan

FORCE MAJEURE
Båda parter har rätt att frånträda avtalet i händelse av krigshandling, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och/eller energiförsörjningen, eldsvåda eller annan liknande händelse som ingen inblandad part kunnat förutse eller påverka. DF är vid dessa tillfällen skyldiga att snarast möjligt informera och betala tillbaka totalpriset med avdrag för den nytta kunden haft av produkten/tjänsten.

ANSVAR FÖR EGENDOM/VÅLLANDE AV SKADA
DF har inget ansvar för egendom som förvaras i boenden eller i lokaler kopplade till beställningen.

REKLAMATION
Eventuella klagomål skall omgående framföras till arrangören av produkten/tjänsten och om möjligt på plats. Anser kunden att problemet ej åtgärdats inom rimlig tid skall en eventuell reklamation ske via DF. Vid reklamation under pågående resa måste leverantören ges skälig tid till åtgärd. E-post: [email protected]

I de fall kund och DF ej når en överenskommelse kan Allmänna Reklamationsnämnden kontaktas.
Destination Fjällen AB - [email protected] - www.destinationfjallen.se

 

INTEGRITETSPOLICY FÖR DESTINATION FJÄLLEN 
Nedan hittar du policy för behandling av personuppgifter för Destination Fjällen, vilken gäller för alla personuppgifter som behandlas genom den webbsida och/eller applikation ”app” för mobiler och surfplattor som tillhandahålls av Destination Fjällen Sverige AB, org. nr. 556895-3540 (“Destination Fjällen”, “vi”, eller “oss”). Destination Fjällen är personuppgiftsansvariga för all den personuppgiftsbehandling som vi utför. 

Vi inser att beslutet att genomföra din bokning online genom oss innebär ett stort förtroende från din sida. Detta förtroende tar vi på största allvar. Vår högsta prioritet är att garantera att de personuppgifter som du förser oss med behandlas säkert. Läs denna policy för mer information om vår säkerhet. Genom att besöka vår webbplats och/eller app, godtar du de tillvägagångssätt som beskrivs i denna policy. Om du inte godtar de tillvägagångssätt som beskrivs i denna policy ska du inte använda den här webbplatsen och inte heller skicka din personliga information till oss. 

Vilken information vi samlar in från dig 
Vi tar emot och sparar den information som du anger på vår webbsida eller app. Till detta räknas information som kan identifiera dig direkt eller indirekt ("personliga uppgifter"), som till exempel ditt för- och efternamn, telefonnummer, post- och e-postadress samt faktureringsuppgifter (såsom kreditkortsnummer, utgångsdatum och kortinnehavarens namn). Uppgifterna som vi ber om krävs för att du ska kunna göra följande: boka ett hotell; boka en aktivitet; registreras som medlem; delta i en undersökning, tävling eller utlottning; ställa en fråga till oss; eller inleda andra transaktioner på vår webbsida eller genom vår applikation.

När du bokar för någon annan genom den här webbsidan eller vår app kommer vi att fråga om personliga uppgifter för den individen. Du måste få tillåtelse från andra individer innan du ger oss deras personliga uppgifter. 

Hur vi använder din information 
Vi använder känsliga faktureringsuppgifter i syfte att komplettera bokningar av hotell och aktiviteter som du gör genom vår webbsida eller genom vår app. Vi använder andra uppgifter om dig för följande syften: att erbjuda dig produkter och tjänster som du ber om; att förse dig med bekräftelse av hotell och aktivitetsbokning och uppdateringar samt att hantera ditt konto, såsom till exempel behandling av fakturor och resemeddelanden. Denna behandling utför vi för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Vi använder även dina personliga uppgifter för att kommunicera med dig i allmänhet; att svara på dina frågor och kommentarer; att mäta intresse för och förbättra våra produkter, tjänster, webbsidor och vår app; att meddela dig om specialerbjudanden och produkter eller tjänster som du kan vara intresserade av; att på annat sätt skräddarsy din upplevelse på den här webbsidan eller vår app; att be om information från dig, till exempel genom undersökningar; att lösa dispyter, samla in avgifter eller lösa problem; att förebygga potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter; att genomdriva våra användningsvillkor; att använda informationen på alla andra sätt som beskrevs för dig vid insamlingstillfället. Denna behandling utför vi för vårt berättigade intresse av att bibehålla och förbättra kundrelationen med dig, samt utvärdera, anpassa och förbättra din användarupplevelse av våra tjänster, produkter samt webbsidor och app. 

Kommunikation via e-post. Vi vill göra det enkelt för dig att ta del av reserelaterade möjligheter på vår webbsida och genom vår app. Ett sätt att göra detta är genom att skicka e-postmeddelanden till dig som innehåller information om intressen som relaterar till ditt hotell om du godkände att få marknadsföringskommunikation till din e-post. Du har möjlighet att välja att avregistrera från dessa e-postmeddelanden genom en länk som går att finna i de e-postmeddelanden vi skickar.

Vi kan också dela din information för våra följande berättigade intressen:

Vid svar på stämningar, domstolsbeslut eller andra rättsliga åtgärder; för att etablera eller utöva vår lagliga rätt; vid försvar mot laga rätt; eller på annat sätt enligt lag. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att göra eller avsäga oss rätten till laglig invändning eller rätt som vi har tillgång till.

När vi finner det lämpligt att utreda, förebygga eller vidta åtgärder angående olagliga eller misstänkt olagliga aktiviteter; att skydda och försvara vårt företags, denna webbsidas, vårs appars, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet; och i anslutning till våra allmänna villkor och andra avtal.

Om vi anser att det är nödvändigt för att förhindra eller minska ett allvarligt eller omedelbart hot mot någons liv eller hälsa.

I samband med företagsöverföring, som till exempel avveckling, konkurs, sammanslagning, konsolidering eller försäljning av tillgångar.

Vilka som får ta del av informationen 
Vi kan dela din information med följande aktörer: 

• Leverantörer av de hotell och aktiviteter som tillhandahåller dina bokningar. Alla tjänster som tillhandahålls av en tredje part beskrivs som ovanstående. Dessa leverantörer kan också kontakta dig vid behov för att få ytterligare information om dig, förenkla din resebokning eller svara på en fråga. 

• Tredjepartsleverantörer som erbjuder tjänster eller funktioner å våra vägnar, som till exempel kreditkortsbehandling, affärsanalyser, kundtjänst, marknadsföring, distribution av undersökningar eller tävlingar och bedrägeriförebyggande. Vi kan också tillåta tredjepartsaktörer att samla information å våra vägnar, till exempel för funktioner som är nödvändiga för att vår webbsida eller app ska fungera eller för att förenkla utförande av online-reklam som är skräddarsydd enligt dina intressen. 

• Vidarebefordrande webbsidor Om du tog dig till den här webbsidan från en annan sida (till exempel genom en länk som du klickade på en annan sida och som skickade dig hit) kan vi dela viss information om dig med den vidarebefordrande sidan. Vi uppmanar dig att läsa igenom sekretessavtalet på den eventuella webbsida som tog dig hit. 

I andra fall än de som anges ovan kommer du att informeras när dina personliga uppgifter kommer att delas med tredje parter och du kommer att få möjlighet att välja att inte låta oss dela sådan information. 

Hur du kan få tillgång till din information 
Genom att ge dina personliga uppgifter till oss genom vår webbsida eller vår app godkänner du att vi kan behandla din information för att uppfylla våra berättigade affärsmål och för att följa våra lagliga och reglerande åtaganden. Du kan kontakta oss för att be om en förklaring till hur vi behandlar dina uppgifter och för att få tillgång till, radera eller ändra den information som vi har om dig genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen nedan. 

Hur vi skyddar din information 
Vi vill att du känner dig säker när du bokar ditt boende och/eller aktivitet genom oss och vi arbetar hårt för att skydda den information vi samlar. Vi har därför vidtagit lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda de personliga uppgifter du ger oss. Till exempel har endast anställda med särskild behörighet tillgång till dina personliga uppgifter och de har endast tillåtelse att använda dessa för särskilda ändamål. Dessutom krypterar vi överföringen av dina känsliga personliga uppgifter mellan ditt och vårt system och vi använder oss av brandväggar för att hjälpa till att förebygga att obehöriga personer får tillgång till din information.

Cookies och andra teknologier 
Cookies är små textfiler som placeras i din dator eller mobiltelefon när du besöker nästan alla hemsidor. Cookies känner inte igen dig personligen och skadar inte din dator eller mobiltelefon. De används av webbsidor som du besöker för att förbättra din upplevelse på webbsidan, för att ge oss analytisk information som hjälper oss att förbättra vår webbsida och för att samla information om destinationer som kan vara intressanta för dig, så att du endast ser annonser för resor som är mer relevanta för dig. 

Till exempel använder vi cookies på vår hemsida för att du ska kunna logga in utan att behöva ange ditt användarnamn varje gång. Övriga cookies hjälper oss att förstå vad du var intresserad av och vad du inte var intresserad av på vår hemsida, så att vi kan optimera din upplevelse nästa gång du besöker oss. Vi och våra partners använder även cookies på vår hemsida för att mäta hur effektiv vår reklam är och hur våra besökare använder sidan. 

Om du har några frågor om hur vi använder cookies eller andra teknologier kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen nedan. 

Ändringar i denna sekretesspolicy 
Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy i framtiden. Vi kommer att informera dig om materiella ändringar i denna sekretesspolicy genom att skicka ett meddelande till e-postadressen som du gav till oss eller genom att placera ett tydligt meddelande på vår webbsida och/eller genom vår app. 

Hur du kontaktar oss 
Om du har några frågor om antingen denna sekretesspolicy eller vill framföra ett klagomål, kan du kontakta oss via e-post eller post.

Kontaktuppgifter:
Tel: 020-24 24 25 
E-post: [email protected] 
Adress: St Olavs väg 37, 837 52 Åre